Forskningsprojektet har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde herunder at beskrive det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er forbundet med både personlige og samfundsmæssige omkostninger, som potentielt kunne have været forebygget ved en forbedret indsats i primær- og/eller sekundærsektoren.

Ældre patienter og patienter med kroniske eller psykiatriske lidelser har været identificeret som grupper i risiko for forebyggelige akutte indlæggelser. Ensidig fokusering på interventioner relateret til bestemte grupper baseret på diagnose eller alder ser dog ikke ud til at bidrage væsentlig til en reduktion af akutte indlæggelser, og der er således brug for en bredere tilgang til området. 

For at identificere relevante indsatser til forebyggelse af akutte indlæggelser og til at skabe mere sammenhæng i patientforløb på tværs, er der brug for større indblik i tværsektorielle forbrugsmønstre og forløb. Vi mangler desuden fortsat viden om og redskaber til at kunne vurdere den enkelte patients risiko for akutte indlæggelser og til at tilbyde den mest effektive indsats på tværs af sektorerne. 

Forskningsprojekt

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i sundhedsdata fra populationen bestående af alle voksne borgere (+18år) i Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted kommuner.

Forskningsprojektet vil kunne understøtte det tværsektorielle samarbejde med udvikling af bedre patientforløb baseret på data.

Juridiske rammer

Projektet har i samarbejde med Region Midtjyllands jurister udarbejdet en sikkerhedsmodel, som beskriver hvordan projektet løser de juridiske krav under databeskyttelseslovgivningen, - forordningen og sundhedsloven.

Projektet har hjemmel fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det er anmeldt på Region Midtjyllands interne fortegnelse over forskningsprojekter.

Spørgsmål/kontakt:

Gitte Friis Kjeldsen
Projektleder
Tlf. 2127 1295
gitkjeld@rm.dk